تعداد بازديد : 4552
اشعار نزار قبّاني در رثاي مقاومت

موضوع ويژه نامه :

خلاصه : «نزار قبّاني» در سوريه به دنيا آمد و در «دمشق» زندگي كرد و از شاعران معروف معاصر جهان عرب است كه در ايران هم ناشناخته نيست... او ساليان دراز در پست هاي سياسي در قاهره، بيروت، لندن، پكن و مادريد فعاليت داشت، ولي پس از سرخوردگي از سياست هاي رهبران مرتجع عرب، سياست را كنار گذاشت و در «بيروت» ساكن گرديد.

 متون ويژه نامه
  بانوي من بيروت
  يكبار ديگر «قانا»!
  تروريسم چه باشكوه و زيبا!
  حاشيه اي بر دفتر شكست
  چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟(1)
  چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟(2)
  چه كساني به اسرائيل چراغ سبز نشان دادند؟(3)
  اي رداي حسين بر دوش بر دستانت بوسه مي زنم (1)
  اي رداي حسين بر دوش بر دستانت بوسه مي زنم (2)
  بازگشت