نظر آيت الله خسروشاهي درباره تاريخ نگاري/مروري بر مجموعه حديث روزگار

تهيه كنندگان ويژه نامه :
خلاصه : مرحوم خسروشاهي معتقد بود تاريخ دوران پس از انقلاب اگر توسط كساني كه در صحنه بوده‏‏‏‏‏ اند به رشته تحرير درنيايد يا توسط عناصر مُغرض نوشته خواهد شد و يا به تدريج به دست فراموشي سپرده مي شود.

نظر آيت الله خسروشاهي درباره تاريخ نگاري/مروري بر مجموعه حديث روزگار

مرحوم خسروشاهی معتقد ب